Heta Arbeten

Utbildningar i Heta Arbeten

Behöver du gå en utbildning i Heta Arbeten?
Man går samma kurs oavsett om man ska bli hetarbetare, brandvakt eller tillståndsansvarig.
Det är också samma kurs avsett om man går för första gången eller ska förnya sitt certifikat.

Heta Arbeten utbildning i Stockholm

Heta Arbeten

 

 

Vad är Heta Arbeten?

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand i fastigheter, fordon eller skog.

Det kan handla om arbeten med svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.
När du utför dessa jobb på en tillfällig arbetsplats, som inte är anpassad för dessa jobb, så kallas de för brandfarliga heta arbeten och då behöver man tillstånd och certifikat.

Heta Arbeten finns i många branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några. Den som utför Heta Arbeten benämns hetarbetare. Innan Heta Arbeten kan utföras måste tillstånd inhämtas.
En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Hetarbetaren måste ha ett certifikat för Heta Arbeten.
Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

 

Säkerhetsregler för Heta Arbeten

Här listar vi dom regler som måste uppfyllas för Heta ARbeten

Säkerhetsregel 0 – Tillstånd (numrerad från 1 jan 2018)
Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten® (t ex ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.

Om fara för brand bedöms föreligga, får Heta Arbeten® utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige

utfärdar tillstånd för arbetena på Brandskyddsföreningens blankettTillstånd/Kontrollista för Heta Arbeten® eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld.
under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.
Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen medgivit detta.

Den tillståndsansvarige får inte utföra de Heta Arbetena®.

Säkerhetsregel 1 – Behörighet
Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten® ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för Heta Arbeten®.

Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Säkerhetsregel 2 – Brandvakt
Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Heta Arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.

Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara
För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.

Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning
Arbetsplatsen ska vara städad vid behov vattnad.

Säkerhetsregel 5 – Brännbart material
Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska flyttas bort skyddas genom övertäckning avskärmas.

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar
Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara skyddas och göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

Säkerhetsregel 7 – Otätheter
Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara tätade kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2×6 kg pulver).

Vid takläggning krävs:

Vid takläggning krävs slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2 x 6 kg pulver). Alternativt gäller tre certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 3 x 6 kg). Vid takläggning krävs alltid att brytverktyg och handstrålkastare finns på arbetsplatsen.

Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning
Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

Säkerhetsregel 10 – Larmning
Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll.
Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.

Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning
Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt
Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 ºC.

Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt
Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.