Egenkontroll och service

Låt vår säkerhetschef hjälpa er med egenkontroll och service av brand- och säkerhetsutrustning. När du hyr vår säkerhetschef kan vi på ett unikt, tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt kombinera egenkontroll, service och utbildning.

Brand- och säkerhetsgenomgång enligt kraven i SBA

(SBA = Systematisk Brandskydds Arbete)

  • Genomgång av företagets dokumenterade rutiner
  • Säkerhetsgenomgång på plats (Brand- och allmän säkerhet)
  • Intervju med personal om säkerhet och arbetsmiljö
  • Protokoll med nulägesanalys och åtgärdsförslag
  • Diplom/intyg på uppfyllande av SBA-arbete

Service och underhåll av brandutrustning

Vi genomför servicekontroll av er brandutrustning enligt gällande lagstiftning. Vi kontrollerar även första hjälpen utrustning och hjärtstartare och fyller på eller byter ut förbrukningsmaterial enligt ök.

 

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu