Krisberedskap

När någonting utöver det vanliga inträffar på arbetsplatsen måste det finnas en beredskap för detta.
Medarbetare i kris behöver lika mycket hjälp som en medarbetare som blöder. Med aktiv krishantering handlar det också om att ta hand om företaget och varumärket.

5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första
hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art,
omfattning och särskilda risker (AFS1999:7 Arbetsmiljöverket)

Vi hjälper företag med att se över och planera sin beredskap för situationer som brand, kris eller olyckor. Vi sammanställer och kvalitetssäkrar rutiner och krismanual för verksamheten. Vi gör det alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren och anpassar upplägg och innehåll. Krismanualen kan levereras digitalt, pdf eller som en klassisk pärmkopia.

Nulägesanalys

 • Vilket material har ni?
 • Vilka risker finns?
 • Vilken Beredskap?
 • Rollfördelning
 • Lokal förankring

Workshop/utbildning

 • Vad är en kris?
 • Samsyn i gruppen
 • Gemensamma redskap
 • Hur reagerar en människa i kris?
 • Lär av erfarenheter

Övning och test av planen och verktygen

 • Realistiskt scenario
 • Min roll i krisgruppen
 • Fungerar våra verktyg?
 • Återkoppling

Läs mer om vår utbildning i krishantering för kris- och ledningsgrupper

 

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu