Krisberedskap

När någonting utöver det vanliga inträffar på arbetsplatsen måste det finnas en beredskap för detta.
Medarbetare i kris behöver lika mycket hjälp som en medarbetare som blöder. Med aktiv krishantering handlar det också om att ta hand om företaget och varumärket.

5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första
hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art,
omfattning och särskilda risker (AFS1999:7 Arbetsmiljöverket)

Vi hjälper företag med att se över och planera sin beredskap för situationer som brand, kris eller olyckor. Vi sammanställer och kvalitetssäkrar rutiner och krismanual för verksamheten. Vi gör det alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren och anpassar upplägg och innehåll. Krismanualen kan levereras digitalt, pdf eller som en klassisk pärmkopia.

Nulägesanalys

 • Vilket material har ni?
 • Vilka risker finns?
 • Vilken Beredskap?
 • Rollfördelning
 • Lokal förankring

Workshop/utbildning

 • Vad är en kris?
 • Samsyn i gruppen
 • Gemensamma redskap
 • Hur reagerar en människa i kris?
 • Lär av erfarenheter

Övning och test av planen och verktygen

 • Realistiskt scenario
 • Min roll i krisgruppen
 • Fungerar våra verktyg?
 • Återkoppling

Läs mer om vår utbildning i krishantering för kris- och ledningsgrupper

www.krisgruppen.se